Voorwaarden voor gebruik

Verantwoordelijk uitgever

RM Computers
Brugstraat 46A
3680 Neeroeteren
België
BTW BE 0836.404.571

 

Disclaimer

U mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u rommelmarkten-vlaanderen.be garandeert dat u deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door dit document, wet of door de "wettelijke en contractuele bepalingen" van rommelmarkten-vlaanderen.be.

Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. rommelmarkten-vlaanderen.be oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat rommelmarkten-vlaanderen.be de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen rommelmarkten-vlaanderen.be en de uitbaters van deze sites.

De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. rommelmarkten-vlaanderen.be en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele beslissing van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard op basis van advies dat werd ontvangen via deze website. Gelieve een bevoegde professional te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat aangepast is aan uw situatie. rommelmarkten-vlaanderen.be en/of leveranciers leggen geen enkele verklaring af met betrekking tot het gepaste, betrouwbare, geschikte en exacte karakter, ongeacht het voorziene gebruik, van de informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen die deze website bevat. Al deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen worden verstrekt "zonder meer", zonder garantie van om het even welke aard. rommelmarkten-vlaanderen.be en/of leveranciers sluiten hierbij iedere garantie uit met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, in het bijzonder iedere impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en echtheid. rommelmarkten-vlaanderen.be en/of leveranciers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, weze ze materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als rommelmarkten-vlaanderen.be of een van zijn leveranciers werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd.

Deze persoonsgegevens worden door rommelmarkten-vlaanderen.be niet doorgegeven aan derde bedrijven.

De verhuurder die dat wenst, kan op elk ogenblik vragen geschrapt te worden uit de verwerking die rommelmarkten-vlaanderen.be heeft aangelegd. Het volstaat een e-mail te versturen naar rommelmarkten-vlaanderen.be met duidelijke vermelding van naam en adres, om de schrapping te bekomen. rommelmarkten-vlaanderen.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het openen of het gebruik van de inhoud van de rommelmarkten-vlaanderen.be-site, inclusief gedownloade bestanden.

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de site rommelmarkten-vlaanderen.be is de Belgische wet van toepassing, en zijn uitsluitend de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd

Gebruikerslogin

Filter op:

Steden & Gemeenten